ราคาหุ้นเดิม
มูลค่าหุ้นเดิม
จำนวนหุ้นเดิม
ราคาหุ้นใหม่
มูลค่าหุ้นใหม่
จำนวนหุ้นใหม่
ราคาหุ้นเฉลี่ย
มูลค่าหุ้นรวม
จำนวนหุ้นรวม
Tuahoon คือโปรแกรมคำนวณถัวเฉลี่ยหุ้น มีวิธีการคำนวณคำตอบหลายแบบ เช่น
» ถัวเฉลี่ยเหลือราคาหุ้นละเท่าไร
» ซื้อราคาหุ้นละเท่าไร เพื่อถัวเฉลี่ยเหลือราคาที่ต้องการ
» ซื้อจำนวนกี่หุ้น เพื่อถัวเฉลี่ยเหลือราคาที่ต้องการ
» ใช้เงินเท่าไร เพื่อถัวเฉลี่ยเหลือราคาที่ต้องการ

วิธีใช้
1. ใส่ค่าในช่องสีดำ
2. เว้นช่องสีดำเพื่อคำนวณ 1 ช่อง
3. คลิกปุ่ม "คำนวณ"

โปรแกรมนี้ไม่เก็บข้อมูลใดๆ และใช้งานฟรี